ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ร่วมงานกับเรา เติบโตไปด้วยกันกับเรา

เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องของการสร้างบ้าน

Marketing manager (Novamudular Product)

วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2566

รายละเอียดงาน : ทำการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook,Line,Line OA,Youtube,Google เป็นต้น กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงบประมาณและดำเนินกิจกรรมทางด้าน Online Marketing ให้สอดคล้องต่อธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ สร้างสรรค์ Content คุณภาพ(ทั้งงานเขียน และถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ) ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เผยแพร่สู่สื่อออนไลน์

ข้อมูล Novamodular คลิ๊ก
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ทำการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook,Line,Line OA,Youtube,Google เป็นต้น
 2. กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงบประมาณและดำเนินกิจกรรมทางด้าน Online Marketing ให้สอดคล้องต่อธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ
 3. สร้างสรรค์ Content คุณภาพ(ทั้งงานเขียน และถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ) ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เผยแพร่สู่สื่อออนไลน์
 4. ประสานงานควบคุมการทำงานของ Online Agency ให้เป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้
 5. คิด creative idea เพื่อสร้าง content เป็นบทความพร้อม artwork หรือ ผลิต vdo content เพื่อโฆษณาผ่านสื่อ social
 6. Boost Post โฆษณาผ่านสื่อ social โดยตั้งค่า audience และ ทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้ analytic tools
 7. หากสามารถทำ graphic หรือตัดต่อ vdo ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมี idea สร้างสรรค์ หรือ เป็นพิธีกรได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 

2. คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. มีความเข้าใจหลักการทำงานการตลาดออนไลน์ และข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น Word ,Excel , Power Point ,E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆได้
 7. มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
 8. มีความเข้าใจในการใช้งานด้านโปรแกรมด้าน Graphics , การจัดการ Hosting (เช่น FTP, control panel) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ และสามารถทำงาน Production ได้
 10. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี ตลอดจนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน

3. สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. ชุดยูนิฟอร์ม
 5. โบนัส
 6. เบี้ยขยัน
 7. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ
 8. ค่าโทรศัพท์
 9. ปรับเงินเดือนประจำปี
 10. บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น ประจำเดือน, ประจำไตรมาส, ประจำปี (บางตำแหน่ง)
 11. บริษัทฯ มีค่าตอบแทน ค่าน้ำมัน, สึกหรอ, ค่าตรวจงาน, รางวัลควบคุมงานตามเป้าหมาย (บางตำแหน่ง)
 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติครอบครัว

บิดา
มารดา
พี่น้อง 1
พี่น้อง 2
พี่น้อง 3
คู่สมรส

ข้อมูลการติดต่อ

บุคคลที่สามารถติดต่อต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลการศึกษา

ประวัติการศึกษา 1
ประวัติการศึกษา 2
ประวัติการศึกษา 3

ข้อมูลการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1
ประวัติการทำงาน 2
ประวัติการทำงาน 3

ข้อมูลการฝึกอบรม/การดูงาน

การฝึกอบรม/การดูงาน 1
การฝึกอบรม/การดูงาน 2
การฝึกอบรม/การดูงาน 3

ความสามารถด้านภาษา

พิมพ์ดีด

ความสามารถด้านการขับขี่

ลักษณะงานที่สนใจ

บุคคลอ้างอิง (ไม่ใช่ญาติหรือคนในครอบครัว)

ข้อมูลทั่วไป

ท่านมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัวหรือไม่

ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือทางแพ่งหรือไม่ *

ท่านเคยถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ *

ท่านเคยมีประวัติถูกเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดมาก่อนหรือไม่ *

ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทจะตรวจสอบประวัติการทำงานของท่าน *

ท่านมีประวัติแพ้ยาหรือไม่ *

ท่านมีประวัติการเจ็บป่วยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา *

ท่านกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ *

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่ *

ท่านเสพสุราของมึนเมาหรือไม่ *

ท่านสูบบุหรีหรือไม่ *

ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทฯหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พนักงาน) *

ท่านเคยเป็นพนักงานในบริษัทฯหรือไม่ *

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบ Resume

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png
แนบรูป

Click or drag a file to this area to upload.

ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB ในรูปแบบ .jpg .gif หรือ .png