ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้านล่าง

ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ต้องทําอย่างไร

สําหรับคนที่คิดสร้างบ้าน สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนดำเนินการก่อสร้าง นั่นคือการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งต้องเตรียมเอกสารและมีขั้นตอนดังนี้

เอกสารประกอบการขออนุญาต

1 | แบบคําขออนุญาต (แบบ ข.1) 

2 | แบบแปลนแผนผังบริเวณและรายการประกอบแปลน จํานวน 5 ชุด  

3 | รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้าง ด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

4 | สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นอาคาร ควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ)

5 | สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1

6 | หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็น เจ้าของที่ดิน ที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 

7 | หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิด เขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.) หรือใช้ผนังร่วมกัน 

8 | หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผ้ขออนุญาต) 

9 | สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

10 | หนังสือแสดงวาเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง

1 | เมื่อเอกสารทุกอย่างพร้อม จึงสามารถยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่น  

- ผู้ว่าราชการ

- นายกเทศมนตรี 

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

2 | เมื่อยื่นเอกสารตามข้อ 1 เรียบร้อยจะมีการนัดตรวจสถานที่ และตรวจเอกสารที่ยื่นคําขอไว้ หากเอกสารถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตให้ภายในเวลาไม่เกิน 45  วัน  

3 | เมื่อได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างแล้ว ถือว่าจบขั้นตอนการขออนุญาต สามารถลงมือ ก่อสร้างได้ตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องทําการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต 

 

ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านหรืออาคาร ให้เสร็จในเวลาที่กำหนดเจ้าของบ้านสามารถดําเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตได้  

 

เห็นเอกสารทั้งหมดแล้วรู้เลยว่าเยอะมากๆ แต่หมดกงวลเรื่องการยื่นขออนุญาตการก่อสร้างบ้านไปได้เลย แลนดี้ โฮม เรามีการบริการอํานวยความสะดวกในการขออนุญาต ปลูกสร้างกับหน่วยงานราชการให้กับลูกค้าที่สร้างบ้านกับแลนดี้โฮม 

 

อ้างอิงข้อมูล : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

สร้างบ้าน สร้างดี แลนดี้โฮม

สาระน่ารู้ อื่นๆ